Principer för trygga lokaler

Trädde i kraft 09/2022

Principer för trygga lokaler

I Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundets (NASOM) verksamhet och vid förbundets evenemang iakttas principer för trygga lokaler. Iakttagandet av principerna garanterar att alla som deltar i förbundets evenemang och sammankomster kan känna sig trygga.

Om du upplever att man fungerat i strid med dessa principer vid något av vårt evenemang, kan du lämna respons till oss antingen med eget namn eller anonymt via ett formulär: https://forms.gle/ZxAXmSzwcBx83qu57.

NASOMs principer för trygga lokaler

 • Bemöt andra vänligt, respektfullt och med öppna sinnen. Respektera att vi alla är olika och har olika åsikter. Respektera också allas människovärde.
 • Försök upprätthålla en positiv atmosfär.
 • Om du av misstag sårar en annan person, be genuint om förlåtelse och ta lärdom av det skedda.
 • Gör inga antaganden om den andras kön, nationalitet, språk, religion, funktionsförmåga, sexuella läggning, politiska åsikt, bakgrund eller någon annan motsvarande egenskap.
 • Gör heller inga antaganden utifrån den andras etnicitet, ålder, utseende, hälsa, förmåga att fungera eller motsvarande egenskaper.
 • Fäst uppmärksamhet vid ditt ordval. Använd inte ett nedvärderande eller stereotypt språk eller ett språk som bidrar till utanförskap.
 • Vi tolererar inte diskriminering, mobbning, hatretorik eller ett rasistiskt, sexistiskt, trångsynt, kränkande, våldsamt eller hotande beteende.
 • Var och en har rätt till fysisk och psykisk integritet.
 • Nej betyder nej. Sluta om den andra begär det. Tvinga inte någon till någonting. Var och en har rätt att avlägsna sig från en situation som känns obekväm och otrygg.
 • Respektera varje människas rätt att ta en paus, avlägsna sig eller inte delta i vissa aktiviteter. Ifrågasätt inte skälen till detta.
 • Ge plats! Se till att alla blir hörda och delaktigas. Dominera inte diskussionen utan ge även andra möjlighet att delta och fastställa sitt perspektiv.
 • Se till att konfidentiella ärenden hålls konfidentiella.
 • Om du observerar osakligt beteende, sträva efter att ingripa. Om du känner dig hotad, tveka inte att meddela vår personal eller evenemangets arrangörer om det. Du kan också använda ett nätformulär för att ge anonym respons:
  https://forms.gle/ZxAXmSzwcBx83qu57.
 • Du kan också ta kontakt med trakasseriombud (om det finns ett) och berätta vad som har hänt. Den person eller de personer som gör sig skyldiga till trakasserier, mobbning eller hotande beteende kan omedelbart avvisas från evenemangslokalen.
 • I en nödsituation ska du ringa det allmänna nödnumret 112