Säännöt - Stadgar

Uusittu - Förnyade 30.9.2017

§ 1 Nimi ja tarkoitus

Järjestön nimi on Pohjoismainen Työväen Laulajien ja Soittajien liitto (Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet) NASOM. Järjestön osoitteena on valitun puheenjohtajan osoite.

Liiton tehtävänä on koota pohjoismaiset työväen laulajat ja soittajat yhteiseen pohjoismaiseen järjestöön

  - edistämään laulun- ja musiikinharrastusta, jota sävyttävät työväenliikkeen perusarvot

  - säilyttää ja luoda pohjoismaista vokaali- ja instrumentaalimusiikkia työväenliikkeen ideologian mukaisesti

  - järjestää yhteisiä pohjoismaisia laulu- ja musiikkijuhlia sekä

  - toimia linkkinä eri pohjoismaisten liittojen ja niiden jäsenten välillä yhteisen toiminnan ja kontaktien luomiseksi.

§ 2 Jäsenyys

Tähän järjestöön voivat kuulua kaikki pohjoismaiset musiikkiliitot sekä yksittäiset pohjoismaiset ja baltialaiset musiikkiryhmät, jotka tukevat Pohjoismaisen Työväen Laulajien ja Soittajien liiton tavoitteita ja täyttävät velvollisuutensa järjestön jäsenenä.

Jäsenyyden anominen tapahtuu kirjallisesti. Anomus hyväksytään hallituksen enemmistön päätöksellä. Seuraavan kauden edustajisto voi arvioida jäsenyyden uudelleen.

Edustajisto päättää yksittäisen liiton/ryhmän erottamisesta, sellaisissa tapauksissa, joissa asianomainen liitto/ryhmä ei täytä jäsenvelvoitteitaan.

§ 3 Jäsenmaksut

Edustajisto päättää Yhteispohjoismaisen Työväen Laulajien ja Soittajien liiton jäsenmaksusta. Jäsenmaksu maksetaan viimeistään kunkin vuoden huhtikuun ensimmäiseen päivään mennessä.

Liityttäessä liittoon maksetaan jäsenmaksu jäljellä olevan vuoden ajalta.

Ne jäsenet, jotka omissa liitoissaan on vapautettu jäsenmaksusta, ovat vapaajäseniä myös Yhteispohjoismaisessa liitossa, Nasomissa.

§ 4 Nasomin, Yhteispohjoismaisen Työväen Laulajien ja Soittajien liiton organisaatio

Toiminta perustuu edustajiston kokouksiin ja hallituksen toimintaan.

Edustajiston muodostaa kolme edustajaa kustakin maasta mukaan lukien jokaisen maan edustaja(t) hallituksessa. Jokainen liitto valitsee omat edustajansa.

Hallituksen muodostaa puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä yksi edustaja kustakin maasta (jonka edustaja ei ole puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja). Puheenjohtaja ja sihteeri valitaan samasta jäsenliitosta. Tilin-/toiminnantarkastajat valitaan samasta maasta kuin taloudenhoitaja.

Jos hallituksen vakinainen jäsen eroaa kesken kautta, toimittaa hallitus täytevaalit sen liiton ehdotuksen perusteella, jonka maan edustajasta on kysymys.

§ 5 Edustajisto

Edustajisto on Yhteispohjoismaisen Työväen Laulajien ja Soittajien liiton, Nasomin, korkein päättävä elin. Sääntömääräinen edustajiston kokous pidetään ennen lokakuun loppua sinä vuonna, kun Nasomin musiikkijuhlat on pidetty.

Sääntömääräisen edustajiston kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

4. Kokouksen sihteerin valinta

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta (2)

6. Käsitellään hallituksen toimintakertomus

7. Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastus

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

9. Ehdotus sääntömuutoksesta

10. Hallituksen jäsenten valinta

11. Tilintarkastajien valinta (2)

12. Käsitellään budjettikehys tulevalle budjettikaudelle

13. Jäsenmaksun määrittäminen

14. Seuraavan kauden toimintasuunnitelman käsittely

15. Liittojen esitykset edustajiston kokoukselle

16. Muut asiat

Hallitus voi kutsua kokoon ylimääräisen edustajiston kokouksen. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa jäsenliittojen enemmistön sitä vaatiessa. Ylimääräisessä edustajiston kokouksessa pitää kohtien 1-5 lisäksi ottaa esille ainoastaan sellaisia asioita, joista on tiedotettu ja jotka on mainittu kokouskutsussa.

Kutsu edustajiston kokoukseen tulee lähettää jäsenliitoille viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta. Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä budjettikehys tulee lähettää viimeistään kuukautta ennen edustajiston kokousta. Jäsenliittojen sääntömääräiselle kokoukselle tekemien aloitteiden on oltava hallituksella kuukautta ennen edustajiston kokousta. Kaikki kokousasiapaperit on lähetettävä liitoille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Äänestyskäytännössä riittää yksinkertainen enemmistö paitsi silloin, jos kyseessä on sääntömuutos tai organisaation olemassaolo, jolloin vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö. Äänestys tapahtuu avoimena, jollei muuta esitetä.

Hallituksen jäsen kuuluu edustajistoon, ja hänellä on siellä puhe- ja esitysoikeus kaikissa asioissa sekä äänioikeus niissä kysymyksissä, jotka eivät koske menneen kauden toimintaa ja hallinnollista hoitoa.

Edustajisto päättää toimintasuunnitelmassa tulevan kauden toimintalinjoista. Edustajisto päättää samoin seuraavan laulu- ja musiikkijuhlan ajankohdasta sekä pitopaikasta.

Jokainen liitto kustantaa omien edustajiensa matkat edustajiston kokoukseen. Yhteispohjoismainen Työväen Laulajien ja Soittajien liitto, Nasom, vastaa kuitenkin kunkin maan yhden edustajan yöpymis- ja muista ylläpitokustannuksista. Nasom vastaa hallituksen jäsenten kustannuksista.

Edustajiston kokouksen pöytäkirja lähetetään kaikille jäsenliitoille viimeistään kuukauden kuluessa kokouksen pitämisestä.

§ 6 Hallitus

Hallitus on Nasomin korkein päätäntäelin edustajiston kokousten välisenä aikana. Hallitus huolehtii liiton toiminnasta ja taloudenpidosta.

Hallitus kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Kokouskutsu lähetetään kirjallisena vähintään kuukautta ennen ao. kokousta. Hallituksen kokouksen pöytäkirja lähetetään kaikille jäsenliitoille.

Äänestettäessä on kullakin hallituksen jäsenellä yksi ääni. Äänestyksissä riittää yksinkertainen enemmistö.

§ 7 Taloudenpito ja toiminnantarkastus

Nasomin tilikausi on 1. tammikuuta - 31. joulukuuta.

Nasomin puheenjohtaja ja taloudenhoitaja kirjoittavat järjestön nimen yhdessä tai kumpikin erikseen.

Toiminnantarkastajat tarkastavat kuluneen kauden tilit ja hallinnon ja antavat tilin/toiminnan tarkastuskertomuksen ehdottamalla samalla vastuuvapautta tai epäämällä sen.

Toiminnantarkastuksen yhteydessä tarkastetaan, etteivät tehdyt päätökset ole vastoin järjestön sääntöjä tai edustajiston päätöksiä, että tilinteko on oikein tehty ja oikeaksi vahvistettu, että asiakirjat ovat oikeellisia ja että pankkisaatavat vastaavat ilmoitettua tilisaldoa.

§ 8 Nasomiin kuuluvat jäsenjärjestöt ja liiton lakkauttaminen

Yhteispohjoismaiseen Työväen Laulajien ja Soittajien liittoon, Nasomiin, kuuluvat järjestöt:

Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund
Norsk Sangerforbund
Suomen Työväen Musiikkiliitto - Finska Arbetarsångar- och Musikerförbundet ja
Svenska Arbetarsångarförbundet.

Liitto voidaan lakkauttaa ainoastaan sääntömääräisessä tai ylimääräisessä edustajiston kokouksessa. Päätökseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö äänioikeutetuista. Nasomin varat tai velat jaetaan lakkautustilanteessa tasan jäsenjärjestöjen kesken.

Nämä säännöt on hyväksytty edustajiston kokouksessa Oslossa 1990, ja niitä on muutettu edustajiston kokouksissa Vaasassa 2003, Tukholmassa 2008, Oslossa 2017 ja Helsingissä 2022.

§ 1 Namn och syfte

Organisationens namn är Nordiska Arbetarsångar-och Musikerförbundet, NASOM.
Adressen är vald ordförandes postadress.

Förbundet har till uppgift att samla de nordiska arbetarsångar- och musikerförbunden i en nordisk organisation för

- att främja sång och musikverksamhet som präglas av arbetarrörelsens grundläggande värderingar,
- att bevara och nyskapa nordisk vokal- och instrumentalmusik med arbetarrörelseinriktad ideologi,
- att organisera gemensamma sång- och musikstämmor, samt
- att verka som förmedlare mellan de olika nationella förbunden och dess medlemmar för gemensamma aktiviteter och utbytesverksamhet.

§ 2 Medlemmar

Rätt att tillhöra organisationen har varje sångar- och musikerförbund, samt enskilda körer i de nordiska och baltiska länderna som stödjer NASOMs målsättning och fullgör sin skyldighet som medlem.

Ansökan om inträde sker skriftligt och kräver att en majoritet av styrelsen bifaller. Omprövning kan ske av efterkommande representantskap.

Beslut om uteslutning av förbund som inte uppfyller sina skyldigheter som medlem fattas av representantskapet.

§ 3 Medlemsavgifter

Avgiften till NASOM fastställs av representantskapet. Inbetalning sker senast 1 april för respektive år.

Vid inträde i NASOM betalas avgift för resterande del av året.

För medlemmar i de enskilda förbunden som är avgiftsbefriade gäller avgiftsbefrielse även i NASOM.

§ 4 NASOMs organisation

NASOMs verksamhet sker genom representantskapet och styrelsen.

Representantskapet består av tre representanter från varje anslutet förbund inklusive respektive förbunds representant(er) i styrelsen. Varje förbund utser självt sina representanter.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt en representant för varje enskilt förbund som inte har ordförande, sekreterare eller kassör i styrelsen. Ordförande och sekreterare ska väljas från samma medlemsförbund. Revisorer väljs från samma land som kassören.

Om en ordinarie ledamot i styrelsen avgår under perioden, ska styrelsen förrätta fyllnadsval efter förslag från det medlemsförbund som representerat posten.

§ 5 Representantskapet

Representantskapet är NASOMs högsta beslutande organ. Ordinarie möte hålls normalt innan utgången av oktober månad det året NASOMs musikfestival organiserades.

Vid ordinarie representantskapsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av dagordning

 3. Val av ordförande för mötet

 4. Val av sekreterare för mötet

 5. Val av två justerare

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse

 7. Räkenskaper och revision

 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet

 9. Förslag till ändring av stadgarna

 10. Val av styrelseledamöter

 11. Val av två revisorer

 12. Budgetramar för den kommande budjetperioden

 13. Fastställande av medlemsavgifter

 14. Verksamhetsplan för nästa period

 15. Förslag från förbunden till representantskapet

 16. Övriga ärenden

Extra representantskapsmöte kan inkallas av styrelsen. Extra möte ska hållas inom två månader om en majoritet av medlemsförbunden kräver det. På extra representantskapsmöte ska utöver ärenden enligt punkterna 1-5 ovan endast förekomma sådana ärenden som mötet blivit utlyst för och som angetts i kallelsen.

Senast två månader före ett representantskapsmöte ska kallelse skickas ut till medlemsförbunden. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt budgetramar ska skickas ut senast en månad före mötet. Förslag från medlemsförbunden ska ha kommit in till styrelsen inom en månad före mötet. Senast två veckor före mötet ska samtliga handlingar för mötet skickas till förbunden.

Vid röstning gäller enkel majoritet utom då representantskapet har att besluta om stadgeändring eller organisationens existens, då det krävs två tredjedels majoritet. Votering företas öppet om inte annorlunda begärs.

Ledamot i styrelsen ingår i representantskapet och har där yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor som inte rör verksamheten och förvaltningen under den gångna perioden.

Representantskapet beslutar i en verksamhetsplan om inriktningen på den kommande verksamheten. Representantskapet beslutar om tidpunkt och plats för nästkommande sångar- och musikerstämma.

Resor till representantskapsmöte betalas av varje förbund för sig. NASOM betalar dock logi och uppehälle för en representant från varje medlemsförbund. NASOM står för styrelsens kostnader.
Protokoll från representantskapsmöte ska sändas ut till samtliga medlemsförbund senast en månad efter respektive möte.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen är NASOMs högsta beslutande organ mellan representantskapsmötena. Styrelsen ska sköta den löpande verksamheten samt fastställa budget.

Styrelsen sammanträder minst en gång per år. Kallelse ska ske skriftligen och minst en månad före respektive möte. Protokoll från styrelsens sammanträden ska tillsändas samtliga medlemsförbund.

Vid omröstning i styrelsen har varje medlemsförbund en röst. Vid röstning gäller enkel majoritet.

§ 7 Ekonomisk förvaltning och revision

NASOMs räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

NASOMs ordförande och kassör tecknar organisationens namn tillsammans eller var för sig.

Revisorerna ska granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning under den gångna perioden och avge en berättelse till representantskapet med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

Vid revision ska kontrolleras att fattade beslut inte strider mot stadgarna eller beslut på representantskapsmöte, att räkenskaperna är riktigt förda och verifierade, att värdehandlingar är tillförlitligt förvarade och att bokförda banktillgodohavanden överensstämmer med saldobesked.

§ 8 Anslutna förbund och förbundets upplösning

Anslutna förbund till Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet är
Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund
Norsk Sangerforbund
Suomen Työväen Musiikkiliitto - Finska Arbetarsångar- och Musikerförbundet och
Svenska Arbetarsångarförbundet.

Beslut om att upplösa organisationen kan endast fattas på ordinarie eller extra representantskapsmöte och med stöd av två tredjedelar av de röstberättigade. NASOMs tillgångar eller skulder fördelas då lika mellan medlemsförbunden.

Dessa stadgar antogs vid representantskapsmöte i Oslo 1990 och ändrades vid representantskapsmöten i Vasa 2003, i Stockholm 2008, i Oslo 2017 och i Helsingfors 2022.